Rubber Duckie, Florentijn » Projects

Flo­ren­ti­jn » Projects

Art has a sense of humor eh? I love this rub­ber duck. You can’t help but smile when you look at the series of pho­tos. Just click on the link below the image to see all nine. Real­ly fun stuff. When you need a lit­tle joy you can click your brows­er and imag­ine him in your tub.

Titel: Badeend
Jaar: 2007
Locatie: riv­i­er de Loire, Frankrijk
Afmetin­gen: 26 x 20 x 32 meter
Mate­ri­alen: inflat­able, pvc gedrenkt in rub­ber, pon­ton en aggregaat
Pro­duc­tie: le Lieu Unique, de Biën­nale Estuaire

Een gele stip aan de hori­zon komt langza­am dichter­bij. Mensen hebben zich verza­meld en staan ver­steld als een gigan­tis­che gele badeend hen met een langza­am knikkende beweg­ing begroet.De badeend kent geen gren­zen, geen onder­scheid in volken en is niet poli­tiek geladen! De vrien­delijk dob­berende badeend heeft een helende funk­tie en zal mon­di­ale span­nin­gen kun­nen weg­ne­men en definieren. De badeend is zacht, vrien­delijk en voor jong en oud.

Title: Rub­ber duck
Year: 2007
Loca­tion: riv­er the Loire, France
Dimen­sions: 26 x 20 x 32 meters
Mate­ri­als: inflat­able, rub­ber coat­ed PVC, pon­toon and generator
Pro­duc­tion: le Lieu Unique and the Bien­ni­al Estuaire

A yel­low spot on the hori­zon slow­ly approach­es the coast. Peo­ple have gath­ered and watch in amaze­ment as a giant yel­low Rub­ber Duck approach­es. The spec­ta­tors are greet­ed by the duck, which slow­ly nods its head. The Rub­ber Duck knows no fron­tiers, it does­n’t dis­crim­i­nate peo­ple and does­n’t have a polit­i­cal con­no­ta­tion. The friend­ly, float­ing Rub­ber Duck has heal­ing prop­er­ties: it can relieve mon­di­al ten­sions as well as define them. The rub­ber duck is soft, friend­ly and suit­able for all ages! 

Blogged with Flock

Tags: , , , , ,